skip to Main Content

Organisatie
Het Peuterhuis is een zelfstandige stichting. Dit houdt in dat wij als organisatie geen subsidie vanuit de gemeente ontvangen. Hierdoor kunnen wij op onze eigen manier onze kwaliteit neerzetten. Deze kwaliteit, als mede de groepsruimte, veiligheid en pedagogisch beleid worden ieder jaar getoetst door een onaangekondigd inspectiebezoek van de GGD. Zie ook inspectierapport bij documenten.

Organisatorisch zijn wij niet verbonden met de Dordtse Vrije School. We werken wel vanuit dezelfde pedagogische visie, het antroposofisch mensbeeld als uitgangspunt voor ons pedagogisch beleid.

We werken met een zakelijk organisatorisch bestuur, bestaande uit gedreven en ervaren vrijwilligers. Zo blijft de stichting ook zakelijk gezien gezond.

Ouderraad
Sinds juni 2013 is er een oudercommissie voor Het Peuterhuis. Zij zijn, naast de groepsleidsters, een aanspreekpunt voor de ouders.
Het reglement oudercommissie ligt ter inzage in de hal van Het Peuterhuis. Daarin staat aangegeven welke ouders momenteel in de oudercommissie zitten, ook de notulen van de oudercommissie vergadering is daar in te vinden. Tijdens het intakegesprek ontvangt u een informatiebrief voor evt. kandidatuur voor de oudercommissie.

Geschillen commissie
Klachten zijn er om op te lossen. U kunt daarvoor altijd terecht bij de directrice. Door het uitspreken van een klacht en open communicatie kan er direct naar een oplossing worden gezocht. Het Peuterhuis heeft een interne klachtenregeling en is aangesloten bij de Landelijk Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen .

De financiële bijdrage is van toepassing t/m december 2024

De kosten voor een speelochtend van 8.30 uur tot 13.00 uur bedragen:

1 speelochtend per week         € 161,25 per maand
2 speelochtenden per week     € 322,50 per maand
3 speelochtenden per week     € 483,75 per maand

4 speelochtenden per week      €645,00 per maand

Het maandtarief is berekend over de 40 geopende weken, verdeeld over 12 betalingstermijnen per jaar.

Ouders regelen zelf de aanvraag van hun kinderopvangtoeslag. Zie www.toeslagen.nl

LRK-nummer
Dubbelmonderstraat 128886560
Zuilenburg 141122055

  1. U dient de speelovereenkomst met invulling van alle gegevens in te leveren voordat het kind definitief start in Het Peuterhuis. Vanaf dat moment bent u verplicht aan de betaling van het speelgeld te voldoen.
  2. De maandbedragen zijn gebaseerd op de 40 weken die Het Peuterhuis geopend zijn, verdeeld over 12 betalingstermijnen per jaar. Om die reden wordt tijdens de gesloten schoolvakanties het speelgeld doorbetaald. Echter betaald u enkel voor de geopende speelweken van uw kind. 
  3. Wij brengen u onder de aandacht dat de maandbedragen volledig betaald moeten worden, ook bij afwezigheid van ziekte of vakanties, ook bij het bezoeken van Het Peuterhuis van een gedeelte van de maand om andere redenen, tenzij daaromtrent met het bestuur schriftelijke afspraken zijn gemaakt. 
  4. Zodra de betalingsachterstand groter dan twee maanden is, en er wordt na aanmaning niet binnen twee weken betaald dan zijn we genoodzaakt om het kind weer op de inschrijvingslijst te plaatsen, waarbij u wel verplicht bent om de achterstallige betaling te voldoen. 
  5. De betaling stopt als uw kind 4 jaar wordt en Het Peuterhuis verlaat.

2023/2024

Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023

Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024

Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 23 februari 2024

Goede vrijdag en paasvakantie 29 maart t/m 1 april 2024

Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2024

2e Pinksterdag 20 mei 2024

Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 2024

Het Peuterhuis houdt dezelfde vakantiedagen aan als school.
Bij studiedagen van school is Het Peuterhuis wel gewoon open.

Back To Top