skip to Main Content

Organisatie
Het Peuterhuis is een zelfstandige stichting. Dit houdt in dat wij als organisatie geen subsidie vanuit de gemeente ontvangen. Hierdoor kunnen wij op onze eigen manier onze kwaliteit neerzetten. Deze kwaliteit, als mede de groepsruimte, veiligheid en pedagogisch beleid worden ieder jaar getoetst door een onaangekondigd inspectiebezoek van de GGD. Zie ook inspectierapport bij documenten.

Organisatorisch zijn wij niet verbonden met de Dordtse Vrije School. We werken wel vanuit dezelfde pedagogische visie, het antroposofisch mensbeeld als uitgangspunt voor ons pedagogisch beleid.

We werken met een zakelijk organisatorisch bestuur, bestaande uit gedreven en ervaren vrijwilligers. Zo blijft de stichting ook zakelijk gezien gezond.

Anne van den Eijnden is directrice en leidster op de dinsdag-donderdag groep. Nancy Dooms is leidster op de maandag-woensdag-vrijdag groep.

Ouderraad
Sinds juni 2013 is er een oudercommissie voor Het Peuterhuis. Zij zijn, naast de groepsleidsters, een aanspreekpunt voor de ouders.
Het reglement oudercommissie ligt ter inzage in de hal van Het Peuterhuis. Daarin staat aangegeven welke ouders momenteel in de oudercommissie zitten, ook de notulen van de oudercommissie vergadering is daar in te vinden. Tijdens het intakegesprek ontvangt u een informatiebrief voor evt. kandidatuur voor de oudercommissie.

Geschillen commissie
Klachten zijn er om op te lossen. U kunt daarvoor altijd terecht bij de directrice. Door het uitspreken van een klacht en open communicatie kan er direct naar een oplossing worden gezocht. Het Peuterhuis heeft een interne klachtenregeling en is aangesloten bij de Landelijk Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen .

De financiële bijdrage is van toepassing t/m december 2021.

Het uurtarief is € 8,50-. Het maandtarief is berekend over de 40 geopende weken, verdeeld over 12 betalingstermijnen per jaar.

1 ochtend van 8.30 – 13.00 uur per week
€ 127,50,- per maand
2 ochtenden van 8.30 – 13.00 uur per week
€ 255,- per maand
3 ochtenden van 8.30 – 13.00 uur per week
€ 382,50,- per maand

Ouders regelen zelf de aanvraag van hun kinderopvangtoeslag. Zie www.toeslagen.nl

Ons LRK-nummer is 128886560

Het maandelijkse bedrag wordt vóór de 23e vooraf aan de speelmaand overgemaakt door ouders aan:
Stichting Het Peuterhuis, Dordrecht. IBAN nr: NL 07 ABNA 0520 7202 96 o.v.v. de betreffende maand en de naam van het kind.

 1. U dient het aanmeldingsformulier met invulling van alle gegevens in te leveren voordat het kind definitief naar Het Peuterhuis gaat.
 2. Uw aanmelding is definitief na betaling van de inschrijfkosten van €25,- De plaatsing n.a.v. de aanmelding is definitief op het moment dat de aanmelding, na zorgvuldig overleg met de directrice, schriftelijk bevestigd is.
  Vanaf het moment van schriftelijke bevestiging gaat de opzegtermijn van twee maanden in werking.
  De betaling van het speelgeld wordt pas overgemaakt voor de 23e van de maand vooraf aan de maand dat uw kind daadwerkelijk een plaats inneemt in het Peuterhuis. Zoals beschreven bij aanmelden en plaatsing.
 3. De maandbedragen zijn gebaseerd op de jaarhuur van een speelplaats, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand gerekend wordt, en is afhankelijk van de frequentie dat het kind Het Peuterhuis bezoekt en dienen ook alle vakanties door betaald te worden.
 4. Wij brengen u onder de aandacht dat de maandbedragen volledig betaald moeten worden, ook bij het bezoeken van Het Peuterhuis van een gedeelte van de maand, tenzij daar omtrent met het bestuur schriftelijke afspraken zijn gemaakt.
 5. Zodra de betalingsachterstand groter dan twee maanden is, en er wordt na aanmaning niet binnen twee weken betaald dan zijn we genoodzaakt om het kind weer op de inschrijvingslijst te plaatsen, waarbij u wel verplicht bent om de achterstallige betaling te voldoen.
  Wij hopen dat u deze regels wilt respecteren en mocht u nadere informatie willen hebben dan kunt u te allen tijde contact opnemen met ons.
 6. Indien uw kind 4 jaar wordt en het laatste bezoek valt op of voor de 15e van de maand, dan wordt deze maand voor de helft berekend.
 7. De betaling stopt als uw kind 4 jaar wordt en Het Peuterhuis verlaat.

2020/2021

Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020

Kerstvakantie 21 december 2019 t/m 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari 2021

Goede vrijdag en paasvakantie 2 t/m 5 april 2021

Meivakantie 26 april t/m 7 mei 2021

Hemelvaart 13 en 14 mei 2021

2e Pinksterdag 24 mei 2021

Zomervakantie 19 juli t/m 27 augustus 2021

Het Peuterhuis houdt dezelfde vakantiedagen aan als school.
Bij studiedagen van school is Het Peuterhuis wel gewoon open.

Back To Top